Hotarari CL

Hotarâri CL 2017

Hotararea 01 din 07.01.2017 Hotararea 02 din 18.01.2017 Hotararea 03 din 31.01.2017 Hotararea 04 din 31.01.2017 Hotararea 05 din 31.01.2017 Hotararea 06 din 31.01.2017 Hotararea 07 din 31.01.2017 Hotararea 08 din 31.01.2017 Hotararile 25, 26, 27 din 12.05.2017

Hotarâri CL 2016

Hotararea 32 din 16.12.2016 Hotararea 31 din 15.12.2016 Hotararea 30 din 29.11.2016 Hotararea 29 din 29.11.2016 Hotararea 28 din 29.11.2016 Hotararea 27 din 29.11.2016 Hotararea 26 din 28.10.2016 Hotararea 25 din 28.10.2016 Hotararea 24 din 28.10.2016 Hotararea 23 din 28.10.2016 Hotararea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Hotararea 1, 2, [...]

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

Consiliul Local al Comunei Dobirceni , Judetul Botosani. Analizând Expunerea de motive  a primarului  comunei si proiectul de hotarare   , prin care se propune aprobareaimpozitelor si taxelor locale,pentru anul 2016, la nivelul Comunei Dobirceni ; având în vedere  - Raportul de specialitate nr.  al Compartimentului financiar contabil din cadrul Primăriei Comunei Dobirceni ; – avizul [...]

Hotararea nr 13 din 15 martie 2013

Privind  aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Dobirceni , judeţul Botosani             Consiliul Local DOBIRCENI , judetul BOTOSANI : avand in vedere  Expunerea de motive aprimarului comunei privind privind  aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al  Planului Urbanistic General al Comunei Dobirceni , judeţul Botosani pana la data [...]

Hotararea nr 12 din 15 martie 2013

Privind  aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE pe anul 2013   CONSILIUL  LOCAL  DOBIRCENI, JUDETUL BOTOSANI                      având  în vedere,Expunerea de motive a Primarului Comunei Dobirceni privind propunerea de  aprobare a  Planului de ocupare a functiilor publice  pentru aparatul de specialitate in anul 2013  ;                văzând   Raportul de specialitate intocmit de secretarul comunei Dobirceni ; avand [...]

Hotararea nr 11 din 15 martie 2013

Privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Dobirceni  activităţile şi serviciile publice ale Consiliului Local Dobirceni  pentru  anul  2013. Consiliul Local Dobirceni  , judeţul Botoşani ; analizând raportul de specialitate inregistrat la nr.2 din 7 01 .2013 , intocmit de doamna  Cimbru Liliana  , secretarla Primăria Comunei Dobirceni [...]

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Dobirceni , pe anul 2013

Consiliul local Dobirceni , judetul Botosani ;       analizand : iniţiativa primarului comunei Dobirceni exprimată prin expunerea de motive, raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul financiar contabil, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dobirceni avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local , tinând cont de publicarea  proiectului Bugetului de venituri [...]

Hotararea nr 10 din 28 februarie 2013

privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru anului 2012 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi. Consiliul local al comunei DOBIRCENI , judeţul BOTOSANI, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 02 2013 având în vedere: – expunerea de motive, raportul de  avizare şi raportul comisiei de specialitate; – prevederile art.7, [...]

Hotararea nr 9 din 28 februarie 2013

privind împuternicirea primarului comunei Dobirceni  pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale  ale  secretarului comunei Dobirceni Consiliul Local al comunei Dobirceni  judeţul Botoşani, întrunit în şedinţa   ordinară din data de 28 02 2013 ; Analizând proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dobircerni; În conformitate cu prevederile  art. 107, aliniat [...]

Hotararea nr 8 din 28 februarie 2013

RAPORT Unitarea administrativ teritoriala , Comuna Dobirceni judetul Botosani , figureaza in HG nr 692 bis /2002 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dobirceni cu un nr de 16 pozitii si o valoare de 12354153,63 lei conform listelor de la pagina 1-16 Toate bunurile ce apartin comunei Dobirceni sunt impartite in 4 [...]